اسلام

له واده مخکې خپلې ښځې سره خبرې او ملاقات کول!

د عقد نکاح (ايجاب او قبول ) نه وروسته او د زفاف (واده شپې) نه مخکې ټول هغه څه چې د سړی لپاره له خپلې ښځې سره روا دي هغه ټول جائز دي.

خو ښه دا ده چې سړی صبر وکړي تر څو واده وشي که سړی غواړي له خپلې منکوحې سره ملاقات ،تېلفوني خبرې وکړي يا يې لیدو ته ورشي او مجلس ورسره وکړي شه دا ده چې د هغې د کورنۍ په اجازه وي او پټ تماسونه او پټ ملاقات ښه نه دي خطر لري ځکه احتمال لري ښځه له هغه نه حمل واخلي او دغه د زفاف (واده ) نه مخکې حمل کيدای شي خدای مکړه سوء ظن( بدګماني) وګرځې او کيدای شي ميړه له نزديکت نه منکر شي نو د دې کار عواقب او انجام خطر ناک دي .

سړی د ضرور تر واده پورې صبر وکړي که له خپلې ښځې سره تماس او ملاقات کول غواړي نو د هغه د کورنۍ په حضور کې دې وکړي .

مجموع فتاوی او مقالات متنوعة (21/208) (البلدالحرام )

پوښتنه: ايا د عقد نکاح نه وروسته او د زفاف نه مخکی له خپلې ښځې سره مباشرت يا کورواله کول رواه دي؟

جواب :له خپلی ښځې سره د عقد نکاح نه وروسته او واده نه مخکې جماع کول او کورواله هيڅ شرعي ممانعت نه لري. خو دا مسئله د بعضې خلکو له عرف او ورواج سره په ټکر کې ده. نو که چيرې ددی ويره وي چې د عقد نکاح نه وروسته او واده نه مخکې به مشکل جوړ شي دا کار به نه کوي ځکه د مفسد دفع کول په جلب د مصلحت او منفعت مقدم دي .

تاسې کولای شئ، دغه منځپانګه شریکه کړئ!

مختار فاروقي

مختار فاروقي ستر دیني عالم دی.